غرفه خورشیدی Endesa

غرفه Endesa که در سال 2012 به عنوان یک پناهگا ه کار آمد به منظور تامین نیازهای مرتبط با انرژی و راحتی طراحی شده است.جعبه چوبی که به صورت ماژول هایی در دیوار خارجی در فاصله های مختلف ایجاد سایبان مثلثی ، که زاویه دقیق و طول دقیق بر اساس موقعیت خورشید در آن محاسبه شد که برای ایجاد سایه در فضای داخلی ایجاد شده است.

endesapav01  

هر کدام از این بخش ها دارای سلول های فتو ولتاییک در قسمت فوقانی است که از ورود نور خورشید توسط پنجره ها جلوگیری جلوگیری می کند . در داخل این فرم جیب هایی برای نگهداری مردم طراحی شده که این محیط را به محیطی قابل زندگی تبدیل می کند.

endesapav03  endesapav04

این فریم های چوب های کاج مانند از پنل های مدیریتی که سقف و کف را بوجود آورده حمایت می کند ، هر یک از اجزا مبتنی بر الگوریتم های خاص و زوایای معین است که توسط دستگاه های CNC ساخته شده و در مدت زمان یک ماه قابل مونتازشدن است .

endesapav06  endesapav09

تمامی موارد مرتبط با طراحی توسط کامپیوتر حل شده و بعضی از بخش ها می تواند بعد از آن به سادگی بر روی این بخش ها مونتاژ گردد.

endesapav12 

endesapav17 

 www.designboom.com