مأموریت و خط مشی شرکت تیسر

خط مشی شرکت تیسر

ماموریت شرکت تیسر توسعه امکانات و قابلیتهای خودرو، با ارائه قطعات ایمنی و تزئینی خودروها، با در نظر گرفتن خواستها و نیازهای منطقی و تأمین حداکثر رضایت مشتری می باشد.

ما می خواهیم شرکت تیسر به اعتبار و شهرت جهانی دست یافته که مشتری بتواند محصولات ما را با رضایت، اعتماد و اطمینان استفاده کند.

مشاوره وخدمات مهندسی

بدلیل نیاز مبرم واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به سازمانهای فنی و تخصصی بویژه در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی، شرکت تیسر ضمن همکاری بسیار نزدیک با شرکت های بین المللی و معتبر ، سازمانی را ایجاد کرده تا ارائه دهنده خدمات مهندسی و طراحی به شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز و سایر واحد های صنعتی کشور باشد.