استراتژی شرکت تیسر

   با استفاده از موارد ذکر شده و بنیان زیرساخت های مناسب، شرکت تیسر شرکت های بین المللی معروف و قابل اعتماد را جهت سرمایه گذاری مشترک به منظور تولید سیستم ABS در منطقه جذب خواهد کرد.

aa22